Właściwą nowennę stanowią formularze mszalne od piątku po uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego do soboty przed niedzielą Pięćdziesiątnicy włącznie. Poza tym odprawia się zwykle nowennę przed błogosławieństwem eucharystycznym w nabożeństwach majowych lub czerwcowych. Odmówić można niżej podane modlitwy. Teksty te nadają się również do wykorzystania w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania.

I, IV i VII dzień nowenny

Pieśń: Duchu Święty, przyjdź prosimy

K.: Panie Jezu Chryste! W dniu Wniebowstąpienia nakazałeś Swym Apostołom „nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca”. Mówiłeś do nich: „Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym... Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami... aż po krańce ziemi” (Dz 1,4-8). Za przykładem Apostołów, którzy z Maryją, Matką Twoją i innymi uczniami Twoimi, trwali dziewięć dni jednomyślnie na modlitwie, także i my pragniemy się przygotować przez wspólną modlitwę na przyjście Ducha Świętego. Dlatego prosimy Cię: „Ześlij na nas Ducha Twojego”!

Wezwania

K.: Panie Jezu, który jesteś Prawdą, Mądrością i Odblaskiem Ojca, ześlij Twoją światłość i prawdę, abyśmy zawsze słowem i czynem byli Twoimi świadkami wobec wszystkich ludzi.

W.: Ześlij na nas Ducha Twego.

-Panie Jezu, który wstąpiłeś do Ojca, ześlij na nas Tego, którego obiecałeś, abyśmy otrzymali moc z nieba.

-Panie Jezu, spraw, niech prowadzi nas Duch Boży, abyśmy postępowali zawsze jak dzieci Boga.

-Ześlij na nas Ducha Świętego, abyśmy wobec ludzi wyznawali, że jesteś Królem i Panem.

K.: Prosimy Cię, Boże, niech Duch Święty zapali nas tym ogniem, który nasz Pan Jezus Chrystus zesłał na ziemię pragnąc, by mocno zapłonął. Który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.

W.: Amen

Pieśń: Przybądź Duchu Stworzycielu

K.: Panie Jezu Chryste! Podczas Ostatniej Wieczerzy obiecałeś Apostołom, zasmuconym zapowiedzią Twego bliskiego odejścia ze świata, Pocieszyciela, Ducha Świętego. Powiedziałeś wtedy: „Ja będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze -Ducha Prawdy”. (J14,16-17). Twoja obietnica się spełniła. Duch Święty napełnia Kościół i rządzi nim, zespala go i jednoczy, zstępując nieustannie przez Sakramenty, uświęcając chleb i wino, aby się stały Ciałem i Krwią Twoją i uświęcając tych, którzy je przyjmują. Wierzymy, że Duch Święty, który mieszkał w Twoim świętym człowieczeństwie, mieszka i w nas i jednoczy nas z Tobą i Ojcem, czyni nas jednym Ciałem. Niechaj Jego łaska nieustannie uświęca Twój Kościół i prowadzi do pełnej jedności z Ojcem. Dlatego wołamy: „Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym”.

Wezwania

K.: Ześlij, Panie, Ducha Twego, aby Kościół Twój nieustannie odnawiał się i odmładzał.

W.: Panie Jezu, uświęć nas w Duchu Świętym.

-Wejrzyj, Panie, na wszystkich, którzy noszą imię chrześcijan, aby Duch Święty doprowadził ich do jedności.

-Jezu Chryste, wiekuisty Pasterzu, obdarz mądrością i rozwagą naszych pasterzy, aby prowadzili nas skutecznie do zbawienia.

-Udziel nam mocy. Ducha Świętego, aby nas oczyszczał i umacniał.

-Daj nam szczerą miłość, abyśmy się wzajemnie po bratersku miłowali.

K.: Boże, który zesłałeś Ducha Świętego na swoich Apostołów, spełnij ufne prośby Twojego ludu, a skoro dałeś nam łaskę wiary, obdarz nas również jednością i pokojem. Przez Chrystusa Pana naszego.

W.: Amen.

Pieśń: Pieśń: Zstąp, Duchu Przenajświętszy

K.: Panie Jezu Chryste! Ty zapowiedziałeś Ducha Świętego wierzącym w Ciebie. W każdym z nas obmytym wodą chrztu powtarza się ten cud, który zapowiedziałeś: Wytryska z głębi naszych dusz strumień życia nadprzyrodzonego, którego źródłem jest Duch Święty. On oświeca nas światłem wiary, budzi nadzieję zmartwychwstania i rozlewa w sercach miłość.

Duch Święty uczy nas też modlitwy:. „Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami” (Rz 8, 26). Cała nasza świętość, nasze osobiste podobieństwo do Ciebie, Chryste, ma źródło w Duchu Świętym, który w nas mieszka. Dlatego wierząc w to wołamy: „Niech nas uświęca Duch Twój,

o Panie”!

Wezwania

K.: Niech Twoje słowo, Chryste, zamieszka w nas w obfitości, abyśmy składali Tobie dziękczynienie w psalmach, hymnach i pieśniach pełnych ducha.

W.: Niech nas uświęca Duch Twój, o Panie.

-Ty nas uczyniłeś przez Ducha Świętego dziećmi Bożymi, daj nam, abyśmy w tym samym Duchu razem z Tobą nieustannie wielbili Boga Ojca.

-Udziel nam mądrości w działaniu, byśmy wszystko czynili dla chwały Boga.

-Połącz nas ze sobą Duchem Twoim, aby nas nigdy od Twej miłości nie odłączyło utrapienie. ucisk ani prześladowanie.

-Panie, który przenikasz i znasz serca ludzkie, prowadź nas zawsze drogą szczerości i prawdy.

K.: Spraw, prosimy Cię wszechmogący Boże, niech zajaśnieje nad nami blask Twojej chwały, a Duch Święty niechaj Twoim światłem umocni serca tych, którzy odrodzili się przez łaskę. Przez Chrystusa Pana naszego.

W.: Amen.

Duchu Święty, przyjdź prosimy Twojej łaski nam trzeba, niech w nauce postąpimy objawionej nam z nieba. Niech ją pojmiem z łatwością, utrzymamy z stałością, a jej światłem oświeceni * w dobrym będziem utwierdzeni.

Przybądź Duchu Stworzycielu

Dusz ludzkich Nauczycielu, Racz łaską swoją obdarzyć Serca, któreś raczył sprawić.

Tyś pocieszycielem zwany, Darem Bożym mianowany, Żywem źródłem i miłością, Ogniem i duszną światłością.

Darów twoich siedem liczymy, Palcem Bożym być cię wiemy, Obietnicąś jest ojcowską, Zdobiąc w nas miłość Synowską.

Racz dać zmysłom dar światłości, Pomnażaj w sercach miłości, A krewkość serca naszego, Utwierdź mocą Bóstwa swego.

Zstąp, Duchu Przenajświętszy, spuść nam jak najgorętszy Promień Twojej Miłości! Przyjdź, Ojcze ubogich, przyjdź, Dawco darów drogich, Przyjdź, serdeczna światłości!

Wieczny Pocieszycielu, drogi nasz Przyjacielu, Słodka nasza ochłodo! Tyś w pracach odpocznienie, w upałach ugaszenie, Miła w smutku swobodo!

O, najświętsza Światłości! Oświeć serc głębokości Ludu Twego wiernego. Boć bez Twojej dzielności tu, w ludzkiej nikczemności, Nie masz nic szlachetnego.

Odpędź od nas czarta złego, Użycz pokoju twojego, Aby za twoją obroną, Złe odeszło inną stroną.

Racz nam Ojca Niebieskiego Dać poznać i Syna jego, I ciebie Ducha Świętego, Od obu pochodzącego.

Bogu Ojcu Wszechmocnemu, Synowi zmartwychwstałemu, I z Duchem Świętym społecznie Niech brzmi chwała na wiek wiecznie.